Mindblown: a blog about philosophy.

 • Towers Net na konferenciji ZITEH ’16

  Kompanija Towers Net je učestvovala na konferenciji o zaštitnim informacionim tehnologijama ZITEH ’16. Konferencija koja je održana u Privrednoj komori Srbije 03. juna 2016. godine imala je za cilj da kroz predstavljene radove prikaže javnosti načine i mogućnosti prepoznavanja, sprečavanja, dokazivanja, veštačenja i sankcionisanja zloupotreba u informaciono-komunikacionim tehnologijama, upoznavanje sa stečenim saznanjima i potencijalnim opasnostima […]

 • Izjava predsednika DIBS-a za portal Aljazeera

  Predsednik Društva za informacionu bezbednost Srbije, gospodin Zoran Živković, je dao izjavu za portal Al Jazeera na temu kiber terorizma. Tekst novinara Maria Pejovića prenosimo na našem sajtu u celosti. Internet – sigurno utočište za teroriste Zahvaljujući internetu, cyber teroristi iz svih dijelova svijeta mogu izvesti napade zastrašujućih posljedica. Razvoj informacionih tehnologija, prije svega interneta, […]

 • Towers Net na 3. Naučno-stručnoj Konferenciji “Cyber kriminal i forenzika”

  Predstavnici naše komanije Towers Net su učestvovali na 3. Naučno-stručnoj Konferenciji “Cyber kriminal i forenzika” održanoj 11. marta 2016. godine u Travniku, BiH. Konferencija je bila organizovana od strane Sveučilišta/Univerziteta Vitez i Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona (MUP SBK), a okupila je stručnjake iz BiH i zemalja regije. Učesnici Konferencije u svojim radovima obradili su […]

 • Towers Net na dvodnevnoj prezentaciji britanskih cyber security kompanija u Beču

  Predstavnici naše komanije Towers Net su prisustvovali prezentaciji britanskih kompanija iz domena informacione bezbednosti 23. i 24. februara ove godine. U pitanju je bio Vienna Cyber and Information Security Showcase namenjen zemljama centralne i istočne Evrope a sam događaj je bio smešten u Ambasadi Velike Britanije u Beču. Skup su otvorili gospodin Sicheres Oesterreich, Dr […]

 • Towers Net je sertifikovani Cisco partner

  Naša kompanija Towers Net je postala sertifikovani partner Cisco kompanije. U narednom periodu posebnu pažnju ćemo posvetiti Cisco tehnologijama i Cisco Security rešenjima. Cisco je svetski lider u IT tehnologiji koji pomaže kompanijama da se spremno uđu u budućnost spoznajom prilika koje se rađaju kreiranjem novih konekcija. Njihova suštinska politika je formiranje dugoročnih partnerstava sa […]

 • IT revizija i forenzika: tajne i alati

  Brojni novinski naslovi i izveštaji o poslovanju ukazuju na činjenicu da je prevara široko rasprostranjena pojava koja ugrožava mnoge činioce, od prevarenog pojedinca pa do same države. Kako tragati za krivcem? Prevare ugrožavaju poslovanje kompanija na mnogo razičitih načina, ne samo zbog finansijske štete već znatno kvare sliku te kompanije u očima javnosti i srozavaju […]

 • Animirane mape kiber napada u realnom vremenu u svetu

  Ako redovno pratimo vesti iz domena informacione bezbednosti ubrzo ćemo zaključiti da skoro svakoga dana možemo da pročitamo nove naslove o kiber napadima na različite web sajtove ili računarske mreže. Još 2013. godine statistike su pokazivale da se u svetu dnevno dogodi oko 7.000 DoS napada. Kada se uzme u obzir da se njihov broj […]

 • Digitalna forenzika otkriva kriminalce

  Fo­ren­zička ana­li­za računar­skih po­da­ta­ka, fo­to­gra­fi­ja i mo­bil­nih te­le­fo­na pred­stav­lja o­zbi­ljan iza­zov za sav­re­me­ne is­trage. Kakvi su dometi u ovoj oblasti? Izu­ze­tnim ra­zvo­jem in­for­ma­ci­onih i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­onih te­hno­lo­gi­ja sav­re­me­ni svet se u pot­pu­nos­ti pro­me­nio, pos­te­pe­no pre­la­zeći u in­for­ma­ci­ono dru­štvo. Lju­di svo­je ak­tiv­nos­ti, od sva­ko­dnev­nih do onih naj­va­žni­jih, pre­me­šta­ju u ki­ber­pros­tor s ten­den­ci­jom ka pro­du­ža­va­nju vre­me­na bo­rav­ka u […]

 • Kompanija Towers Net upisana u Registar ponuđača APR-a

  Kompanija Towers Net je upisana Registar ponuđača Agencije za privredne registre Republike Srbije, 23.11.2015. godine. Registar ponuđača je jedinstvena, centralna, elektronska i javna baza podataka o preduzetnicima i pravnim licima koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, propisane članom 75. stav 1. tač.1) do 4) Zakona o javnim nabavkama. Lice upisano u […]

 • Kompanija Towers Net na zasedanju Komiteta za bezbednost poslovanja u Parizu

  Na ovonedeljnom zasedanju Komiteta za bezbednost poslovanja kao jedne od najvažnijih radnih grupa u okviru IBC (International Business Congress) održanog 3. decembra u Parizu na poziv organizatora prisustvovao je osnivač naše kompanije Zoran Živković i tom prilikom je održao predavanje “Nova generacija sistema za prevenciju i odbranu od kiber napada”. Radni naziv skupa je bio […]

Got any book recommendations?