Zaštitne aplikacije

TransGap Import Export (ImpEx) Application
Interaktivna aplikacija za kontrolu upotrebe prenosnih medija. Ova aplikacija obezbeđuje

da samo potpuno bezbedni podaci koji su u skladu sa poslovnim potrebama mogu da se uvoze sa prenosnih medija ili da se na njih izvoze. Ova aplikacija se primenjuje kod organizacija koje imaju potrebe za korišćenjem prenosnih medija (CD, DVD, USB…) ali takođe zahtevaju i jaku kontrolu nadpoda cima koji se prenose ovom vrstom medija.

Osnovne karakteristike:

 • Pojednostavljeno kretanje informacija sa potrošnih medijuma kao što je DVD,
 • Sprečava napade na ovu vrstu medija
 • Optimizira bezbedno deljenje informacija,
 • Implementira korisničku reviziju,
 • Redukuje troškove.

Preuzmite brošuru

 

 

TransGap Personal eXchange (PX) Application
Interaktivna aplikacija koja omogućuje korisnicima da imaju dva naloga na odvojenim sistemima sa personalizovanim mehanizmom razmene datoteka između tih naloga. TransGap PX aplikacija omogućuje korisniku razmenu datoteka između svojih naloga uz zadržavanje potpune kontrole nad sadržajem koji se razmenjuje. Ova aplikacija se najčešće koristi kod organizacija koje imaju potrebe za jakom kontorlom manterijala koji se razmenjuje između izolovanih zona sistema.

Osnovne karakteristike:

 • Pomaže u premošćavanju raskoraka između dve odvojene mreže,
 • Ograničava napade zasnovane na sadržaju,
 • Optimizuje prebacivanje korisnika između mreža različite osetljivosti,
 • Redukuje greške korisnika, povećava odgovornost,

Preuzmite brošuru

TransGap Shared FileStore (SFS) Application

TransGap SFS je interaktivna aplikacija koja omogućuje korisnicima deljenje dokumenata preko zajedničkih kontrolisanih arhiva na
kontrolisan način. Ova interaktivna aplikacija omogućuje korisnicima deljenje dokumenata preko zajedničkih kontrolisanih arhiva
sa kontrolom pristupa. Dokumenta su postavljena na zajednički kontrolisani arhiv i nad njima je izvršena dubinska inspekcija.
Ova aplikacija svoju upoterbu nalazi kod organizacija koje moraju da zadrže kontrolu nad načinom deljenja dokumenata.
Primer takvih organizacija su vladine institucije, pravne firme, obaveštajne službe kao i internacionalne organizacije koje se bave uvozom i izvozom.

Osnovne karakteristike:

 • Obezbeđuje bezbedno okruženje za osetljive podatke,
 • Omogućuje bezbedno deljenje informacija između srodnih domena,
 • Uspostavlja kontrolu nad načinom deljenja dokumenata,
 • Ograničava mogućnosti za unutrašnje curenje podataka i greške pri distribuciji dokumenata,
 • Smanjuje rizik od gubitka podataka kod sistema sa kontrolom razmene podataka i sistema sa zaštitom od upada,
 • Savršeno rešenje za timove za projektovanje, učešće na tenderima i sve poslove sa velikim brojem učesnika u lancu odlučivanja

Preuzmite brošuru

 

 

X.400 MTA
Agent za prenos poruka (Message Transfer Agent – MTA) koji obezbeđuje izvornu podršku
za X.400 protokol za brz prenos poruka..


Osnovne karakteristike:

Visokopouzdana razmena X.400 poruka između lokalnih i udaljenih korisnika

 1. Može se implementirati kao:
  1. Backbone server koji povezuje druge X.400 MTA i ponaša se kao P1 prekidač,
  2. Odeljenski server za podršku X.400 grupi krajnjih korisnika
  3. Granični MTA koji obezbeđuje konekciju između različitih X.400 domena
  4. Gateway za aplikacije za elektronsku razmenu podataka (Electronic Data Interchange –EDI).

Preuzmite brošuru