IT revizija i forenzika: tajne i alati

Brojni novinski naslovi i izveštaji o poslovanju ukazuju na činjenicu da je prevara široko rasprostranjena pojava koja ugrožava mnoge činioce, od prevarenog pojedinca pa do same države. Kako tragati za krivcem?

Prevare ugrožavaju poslovanje kompanija na mnogo razičitih načina, ne samo zbog finansijske štete već znatno kvare sliku te kompanije u očima javnosti i srozavaju moral zaposlenih. Prevare u bankarstvu i sličnim oblastima, čije su žrtve i klijenti, imaju izuzetno velike posledice za sve učesnike u lancu, a najviše je ugrožena kompanija. Na osnovu sprovedenih istraživanja dokazano je da u pros
eku organizacije gube 7 do 10 odsto godišnje dobiti zbog prevara, a samo mali procenat ovih gubitaka organizacija uspe da povrati.

U cilju sprečavanja daljeg porasta ove vrste kriminala, od izuzetnog je značaja mogućnost otkrivanja načina na koji je prevara učinjena, kao i identifikacija počinilaca. Ključnu ulogu u otkrivanju kriminalnih radnji koje počine tzv. „bele kragne“ ima forenzička revizija i savremeni digitalni forenzički alati.

Sama reč revizija potiče od latinske reči „revidere“, što znači ponovo videti. U skladu s tim, revizija je naknadni pregled i preispitivanje poslovnih procesa i stanja. Ne ulazeći u detaljno objašnjavanje pojma revizije, pokušaćemo da u najkraćim crtama objasnimo jedan njen nov oblik – forenzičku reviziju.

Forenzičke revizije

12377675_mForenzička revizija finansijskih izveštaja relativno je nova, visokospecijalizovana usluga koja pretpostavlja poseban angažman revizorskih kuća ili sertifikovanih specijalista koji su posebno obučeni i poseduju iskustvo u sprečavanju i otkrivanju kriminalnih radnji. Forenzička revizija je pre svega aktivnost prikupljanja, verifikovanja, obrade, analiziranja i izveštavanja o podacima s ciljem dobijanja činjenica i dokaza koji mogu biti iskorišćeni u sudskim sporovima nastalim usled kriminalnih radnji u finansijskim izveštajima i ostalim dokumentima u vezi sa njima.

Osnovni cilj forenzičke revizije jeste otkrivanje kriminalne radnje u finansijskim izveštajima osumnjičenog ili kontrolisanog subjekta analize, bez obzira na to da li je u pitanju samo sitno doterivanje rezultata u cilju postizanja nekog privremenog cilja (korekcije bilansa radi izbegavanja statusa gubitaša) ili sistematsko lažiranje podataka u cilju izbegavanja plaćanja poreza ili izvlačenje kapitala preduzeća u korist pojedinaca. Iz osnovnog, granaju se pojedinačni ciljevi forenzičke revizije:

 • otkrivanje i imenovanje počinilaca kriminalne radnje,
 • otkrivanje načina, mesta i vremena njenog izvršenja,
 • utvrđivanje materijalne štete i uticaj kriminalne radnje na poslovanje organizacije,
 • obezbeđivanje dokaza za sudski ili disciplinski postupak.

Osnovna karakteristika forenzičke revizije sadržana je u njenom glavnom cilju, a to je da se detaljno ispita postojanje potencijalnih kriminalnih radnji, kao i da se u slučaju otkrivanja obezbedi jednoznačni materijalni dokazi za te radnje. Forenzički revizori imaju umnogome drugačiji pristup verifikaciji finansijskih izveštaja, kako po pitanju materijalnosti i obuhvata provera, tako i načina izveštavanja o rezultatima svoga rada. Tradicionalna revizija stavlja akcenat na uočavanje grešaka i prevenciju delovanjem sistema interne kontrole, pri čemu revizor najčešće koristi metod uzorkovanja. Forenzički revizor u područjima poslovanja u kojima se sumnja ili postoje određeni nagoveštaji kriminalnih radnji detaljno ispituje svaku pojedinačnu transakciju.

U radovima nekih od najistaknutijih autora iz ove oblasti kao što su Jack G. Bologna ili Robert J. Lindquist, konstatuje se da „nijedan trag niti delić dokaza nije toliko mali da ne bi bio značajan, tj. materijalan“. Zbog postojanja mogućnosti da se kriminalne radnje godinama skrivaju u filnansijskim izveštajima, posebno ako su one rezultat udruženog delovanja upravljačkog i finansijskog menadžmenta, klasičan revizorski pristup uglavnom je neefikasan i ne omogućava otkrivanje nezakonitog postupanja.

„Kreativno“ računovodstvo

Intenzivni razvoj privrede, globalizacija tržišta i izuzetni tehnološki razvoj utiču i na razvoj računovodstva, tako da se danas u procesu planiranja i rukovođenja praktično izjednačava uticaj i značaj finansijskih izveštaja sa uticajem najvišeg menadžmenta. Tamna strana „evolucije“ računovodstva dovela je do pojave tzv. „kreativnog“ računovodstva čiji je prevashodni cilj manipulisanje izveštajima u cilju stvaranja lažne slike poslovanja kompanije. „Kreativno“ računovodstvo pojavljuje se uglavnom u dva osnovna oblika:

 • bez kršenja računovodstvenih propisa, uz upotrebu tzv. kozmetičkog računovodstva, kojom menadžeri manipulacijama, bez ikakvih posledica, utiču na novčani tok i
 • kršenjem računovodstvenih propisa (izvan zakonskog okvira), gde menadžeri preduzimaju aktivnosti koje utiču na novčani tok u svrhu upravljanja dobitkom.

Neki od računovodstvenih trikova koje računovođe najčešće koriste za lažiranje finansijskih izveštaja jesu:
16906659_m

 • prerano priznavanje prihoda ili priznavanje prihoda sumnjivog kvaliteta,
 • priznavanje fiktivnog prihoda kao realnog,
 • povećavanje zarade vanrednim prihodima,
 • prebacivanje tekućih rashoda u raniji ili kasniji obračunski period,
 • pogrešna knjiženja ili nepravilno redukovanje obaveza,
 • prebacivanje tekućeg prihoda u kasniji period,
 • prebacivanje budućih rashoda u tekući period.

Samo na osnovu gore pobrojanih trikova zaključujemo koliko kompleksan i neizvestan može da bude postupak utvrđivanja načina i vremena izvršenja prevare. Možda je za identifikaciju počinioca potrebno u moru podataka pronaći nekoliko bitova koji nam govore da je neki podatak naknadno menjan ili da je neko pomerio decimalni zarez za par mesta. Da bi se pronašla igla u plastu sena, potrebni su zaista veoma osetljivi metal‑detektori, u ovom slučaju forenzički alati koji omogućavaju analizu prošlosti do poslednjeg bita.

Forenzički alati

Sve veći porast velikih prevara „belih kragni“ koje su uglavnom posledica kriminalnih radnji u domenu finansijskog izveštavanja doveo je do sve češće potrebe za forenzičkom revizijom.

U cilju omogućavanja potrebnih i dovoljnih uslova da se postupak forenzičke revizije u potpunosti sprovede tako da se ni na koji način ne ugrozi, promeni ili naruši originalni sistem doveo je do razvoja specifičnih forenzičkih softvera. Takav softver u sebi sadrži dve osnovne funkcije, prva je da ima mogućnost kreiranja potpunog klona originala bez ikakve izmene, a druga je da tako formirani klon može biti pokrenut na virtuelnoj platformi koja obezbeđuje uslove identične originalnoj platformi s koje je klon napravljen.

Osnovne karakteristike koje savremeni softver za obezbeđivanje idealnog virtuelnog klona sistema za forenzičku reviziju treba da zadovolji:

 • 03_bezbednost_fingerprint-e1404723806986da se u vrlo krat­kom perio­du kreira virtuelna kopija sumnjivog sistema,
 • da se ni na koji način ne ugrožava ili menja originalan sistem, već da se on samo precizno klonira,
 • da omogući kreiranje virtuel­ne mašine sa forenzičke kopije hard‑diska s blokiranim upisivanjem bilo kog
 • dodatnog sadržaja, da obezbedi kreiranje klona sumnjive mašine u virtuelnom okruženju,
 • da bude kompatabilan sa savremenim alatima za digitalnu forenziku,
 • da omogući validaciju otisaka nastalih drugim alatima,
 • da ima mogućnost premošćivanja password‑a,
 • da ima mogućnost čak i forenzičke analize virtuelnog restore point‑a.

Forenzička revizija na ovako formiranom virtuelnom klonu omogućava potpuno relaksiran i nezavisan rad revizoru, bez bojazni da će na bilo koji način ugroziti original. Na ovaj način revizor može da radi potpuno neometano u uslovima koje sam odredi ili koje predviđa istražna procedura. U zavisnosti od konkretnog finansijskog zapisa koji je predmet revizije, revizor može da koristi sve potrebne forenzičke alate u cilju otkrivanja načina, mesta i vremena izvršenja kri­mi­nalne radnje. Ako potrebe slu­ča­ja to zahtevaju, moguće je istovremeno angažovati više fo­ren­zič­kih revizora koji mogu nezavisno da rade na istom slučaju, čime se mogućnost pojave sumnje u netačnost ili nepristras­nost revizije svodi na nulu.

Zoran Živković

Predsednik društva za informacionu bezbednost Srbije

Tekst je objavljen u magazinu PC Press 30. marta 2015. godine. Možete ga pročitati i na njihovom sajtu.

Animirane mape kiber napada u realnom vremenu u svetu

Ako redovno pratimo vesti iz domena informacione bezbednosti ubrzo ćemo zaključiti da skoro svakoga dana možemo da pročitamo nove naslove o kiber napadima na različite web sajtove ili računarske mreže. Još 2013. godine statistike su pokazivale da se u svetu dnevno dogodi oko 7.000 DoS napada. Kada se uzme u obzir da se njihov broj od tada konstantno povećava i da pored DoS napada postoje i mnogi drugi, postavlja se pitanje kako prosečan čitalac može da na vizuelan način pojmi ovakva događanja.

Neke od kompanija koje se bave zaštitom informacionih sistema odlučilo je da situaciju u kiber prostoru prikažu pomoću animacija. One koje su se odlučile na taj poduhvat kao osnovu za animacije upotrebile su podatke o napadima zabeleženim pomoću njihovih infrastrukture. Naravno, s obzirom na frekvencije napada nije moguće u realnom vremenu preko klasičnog web portal prikazati sve zabeležene incidente. Na primer, iz jedne od kompanija su tvrdili da njihova mapa prikazuje samo 1% ukupnih zabeleženih napada i da kada bi prikazali sve, korisnički browseri bi se zakočili od preopterećenja.

Ipak, koliki god procenat da prikazuju prilično je interesantno pogledati kako izgledaju maliciozne aktivnosti u kiber prostoru. Izdvojićemo nekoliko najzanimljivijih primera – Kaperski, Fortinet i FireEye.

Možda je najinteresantniju animiranu mapu ponudila korporacija Kasperski sa mogućnošću zumiranja i prelaska sa trodimenzionalnog prikaza naše planete oko koje simbolično kruže kiber napadi na dvodimenzonalan prikaz klasične mape .

Posetilac njihovog sajta može da izabere koji tip napada želi da vidi na mapi, pa može da izabere zabeležene bot net aktivnosti ili rezultate sistema za detekciju upada (Intrusion Detection System).

kaspersky-01

fortinet03

fireeye

Klikom na screenshot-ove postavljene u ovom tekstu možete otići na sajtove sa animacijama koje vas zanimaju.

Digitalna forenzika otkriva kriminalce

Fo­ren­zička ana­li­za računar­skih po­da­ta­ka, fo­to­gra­fi­ja i mo­bil­nih te­le­fo­na pred­stav­lja o­zbi­ljan iza­zov za sav­re­me­ne is­trage. Kakvi su dometi u ovoj oblasti?

Izu­ze­tnim ra­zvo­jem in­for­ma­ci­onih i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­onih te­hno­lo­gi­ja sav­re­me­ni svet se u pot­pu­nos­ti pro­me­nio, pos­te­pe­no pre­la­zeći u in­for­ma­ci­ono dru­štvo. Lju­di svo­je ak­tiv­nos­ti, od sva­ko­dnev­nih do onih naj­va­žni­jih, pre­me­šta­ju u ki­ber­pros­tor s ten­den­ci­jom ka pro­du­ža­va­nju vre­me­na bo­rav­ka u tom no­vom i ta­ko za­nim­nji­vom sve­tu ne­slućenih mo­gućnos­ti. Uređaji su sve broj­ni­ji: računa­ri, ta­ble­ti, pa­me­tni te­le­fo­ni… sve to iza­zi­va traj­ne i du­bo­ke te­hno­lo­ške pro­me­ne ka­kve ni­su za­be­le­že­ne u ljud­skoj is­to­ri­ji. Is­tov­re­me­no se o­tva­ra­ju i mo­gućnos­ti za zlo­upo­tre­be. Ka­da de­vi­jan­tna po­na­ša­nja iza­zo­vu šte­tu pos­ta­ju pro­tiv­za­ko­ni­ta i kao ta­kva sprečava­ju se i san­kci­oni­šu. Za­to se ra­zvi­ja­ju no­ve me­to­de ko­je, uz ade­kva­tne za­kon­ske o­kvi­re, mo­ra­ju ima­ti i sav­re­me­ne kibe­ra­la­te ala­te za do­ka­zi­va­nje saj­ber­kri­mi­na­la. Ta­ko se ra­zvi­ja sav­re­me­na di­gi­tal­na fo­ren­zička ana­li­za.

Is­tra­ga i di­gi­tal­ni do­kazi

7668924_mKom­pju­ter­ska fo­ren­zička ana­li­za mo­že se de­fi­ni­sa­ti kao ko­rišćenje naučnih me­to­da u ci­lju očuva­nja, pri­ku­plja­nja, va­li­da­ci­je, iden­ti­fi­ka­ci­je, ana­li­ze, tu­mačenja do­ku­men­ta­ci­je i pre­zen­ta­ci­je di­gi­tal­nih do­ka­za i­zve­de­nih iz di­gi­tal­nih i­zvo­ra, u ci­lju olak­ša­va­nja i una­pređenja re­kon­struk­ci­je do­gađaja iz pro­šlos­ti za ko­je je utvrđeno da pred­stav­lja­ju bi­tne ele­men­te kri­vičnog de­la, ili ra­di pre­dviđanja ne­ov­lašćenih ra­dnji ko­je se po­ka­žu da bi mo­gle bi­ti šte­tne za pla­ni­ra­ne ope­ra­ci­je. Ru­ko­vo­di­lac is­tra­ge, a po no­vom Za­ko­ni­ku o kri­vičnom pos­tup­ku to je jav­ni tu­ži­lac, mo­ra o­dmah da u­klo­ni sve me­mo­rij­ske je­di­ni­ce ili kar­ti­ce za ana­li­zu van mes­ta i­zvrše­nja kri­vičnog de­la, da bi se u­tvrdi­le in­for­ma­ci­je ko­je spa­da­ju u o­kvir na­lo­ga za pre­tres. Ovaj pro­ces se sas­to­ji od dva pos­tup­ka: sni­ma­nje i ana­li­za snim­lje­nog ma­te­ri­ja­la.

Prvi ko­rak obav­lja se po stro­go de­fi­ni­sa­noj pro­ce­du­ri ko­ja za cilj ima stva­ra­nje „snim­lje­ne ko­pi­je“ na hard‑dis­ku ko­ji pred­stav­lja duplikat ori­gi­nal­nog me­di­ju­ma, i to „du­pli­ka­te sva­kog bi­ta i baj­ta na ori­gi­nal­nom dis­ku kao o­bjek­tu fo­ren­zičke ana­li­ze, u­ključujući sve da­to­te­ke, na­mer­no os­tav­lje­ne pros­to­re i ta­be­le glav­nih do­si­jea sa svim me­ta­po­da­ci­ma, u is­tom ona­k­vom re­do­sle­du po ko­me se po­jav­lju­ju na ori­gi­nal­nom dis­ku“.

Dru­gi ko­rak u pro­ce­su je fo­ren­zička ana­li­za, u ko­joj se is­pi­tu­je sa­drži­na me­di­ja ko­ji je pre­dmet ana­li­ze, u­ključujući sve po­dat­ke ko­ji spa­da­ju u de­lo­krug in­te­re­so­va­nja is­tra­ge, pre sve­ga ta­ko da bu­du na potpuno po­u­zdan način iden­ti­fi­ko­va­ni.

Računa­ri ko­ris­te ra­zne pro­gra­me ko­ji obav­lja­ju ra­zne fun­kci­je, kao što je elek­tron­ska po­šta, i­gre, mu­zički ser­vi­si, ser­vi­si za ra­zne vrste u­slu­ga i za­ba­vu, dnev­ni pla­ne­ri, vir­tu­el­ni dnev­ni­ci i mno­go dru­gih pro­gra­ma. Je­dan od prven­stve­nih za­da­ta­ka kom­pju­ter­ske fo­ren­zi­ke jes­te da o­dvo­ji po­dat­ke ko­ji ni­su pre­dmet is­tra­ge od po­da­ta­ka ko­ji su značaj­ni za utvrđiva­nje pos­to­ja­nja ele­me­na­ta kri­vičnog de­la u pos­tup­ci­ma osum­njičenog ko­ri­sni­ka ili vla­sni­ka ana­li­zi­ra­nog me­di­ja. Ko­rišćenjem sav­re­me­nih naučnih me­to­da, ra­zvo­jem hi­po­te­ze‑pret­pos­tav­ke uz po­moć do­ka­za do ko­jih smo do­šli, kao kraj­nji cilj ima pro­ve­ru pos­tav­lje­ne hi­po­te­ze, tra­žeći do­da­tne do­ka­ze ko­ji bi po­ka­za­li da je hi­po­te­za o­drži­va ili ne­mo­guća.

Za di­gi­tal­ni do­kaz sma­tra­mo di­gi­tal­ni o­bje­kat ko­ji sa­drži po­u­zda­ne in­for­ma­ci­je ko­je po­drža­va­ju ili opov­rga­va­ju hi­po­te­zu. Ter­mi­ni di­gi­tal­na is­tra­ga i di­gi­tal­na fo­ren­zička ana­li­za po­dra­zu­me­va­ju da se fo­kus ne u­sme­ra­va sa­mo pre­ma te­hno­lo­gi­ji, već i pre­ma za­kon­skim u­slo­vi­ma pod ko­ji­ma se is­tra­žne ra­dnje obav­lja­ju.

U mo­bil­nom svetu

mobile-apps_phone2_ss_1920-800x450Po­ja­va no­vih plat­for­mi, sve ši­ra pri­hvaćenost cloud computing‑a, kao i ma­sov­na pro­da­ja Android uređaja, pa­me­tnih te­le­fo­na i a­pli­ka­ci­ja za njih stvo­ri­la je o­sno­vu za po­ja­vu BYOD fi­lo­zo­fi­je i is­kom­pli­ko­va­la iona­ko ve­li­ki pro­blem za­šti­te saj­ber­pros­to­ra i od­bra­ne od saj­ber­kri­mi­na­la. Da­nas su na­pa­di na mo­bil­ne uređaje i pra­teće so­ftver­ske plat­for­me naj­ma­sov­ni­ji o­blik kri­mi­na­la. U tom smi­slu, di­gi­tal­na fo­ren­zička ana­li­za mo­bil­nih te­le­fo­na i plat­for­mi pos­ta­la je veoma va­žna stru­ka, a zbog na­glog po­ras­ta zlo­upo­tre­ba ve­za­nih za fo­to­gra­fi­je i snim­ke čiji se broj ne­kon­tro­li­sa­no uvećava za­hva­lju­jući so­ci­jal­nim mre­ža­ma i pa­me­tnim tel­fo­ni­ma, izdvojila se još uža o­blast di­gi­tal­ne fo­ren­zičke ana­li­ze di­gi­tal­nih fo­to­gra­fi­ja i sni­ma­ka.

Da­nas se di­gi­tal­ne fo­to­gra­fi­je i snim­ci mo­gu do­bi­ti iz broj­nih i­zvo­ra, dos­tu­pnih sve većem bro­ju lju­di na pla­ne­ti. Pad ce­na ovih uređaja i po­ja­va dru­štve­nih mre­ža do­ve­li su do ma­sov­ne pro­i­zvo­dnje i ra­zme­ne o­grom­nog bro­ja fo­to­gra­fi­ja i sni­ma­ka, u­ključujući i one ne­do­zvo­lje­ne sa­drži­ne. Za­to je za di­gi­tal­nu fo­ren­zi­ku mo­bil­nih uređaja od izu­ze­tnog značaja po­se­do­va­nje sav­re­me­nih fo­ren­zičkih ala­ta – so­ftve­ra ko­ji mo­gu da od­go­vo­re slo­že­nim u­slo­vi­ma ana­li­ze.

Fo­ren­zička ana­li­za mo­bil­nih te­le­fona

Kod fo­ren­zičke ana­li­ze mo­bil­nog te­le­fo­na su­srećemo se s mno­go pro­ble­ma. Pre sve­ga, ra­zličiti ala­ti za ek­strak­ci­ju po­da­ta­ka iz te­le­fo­na i me­mo­rij­skih kar­ti­ca pro­i­zvo­de ra­zličite se­to­ve po­da­ta­ka. Ne­ma ši­re u­svo­je­nih stan­dar­da, pa po­da­ci i pri­me­nje­ne te­hno­lo­gi­je ni­su in­te­ro­pe­ra­bil­ni, a na­ila­zi se na o­grom­ne ko­ličine po­da­ta­ka, čes­to i vi­še od 100.000 po­da­ta­ka ra­zličite vrste sa­mo na je­dnom te­le­fo­nu. Te­ško je o­dvo­ji­ti po­dat­ke ko­ji su u ve­zi s kri­vičnim de­lom od os­ta­lih, a sa­mi po­da­ci su ne­kon­so­li­do­va­ni i ne­pro­ve­re­ni.

Kom­plek­snost ana­li­ze po­većava ve­li­ki broj i­zvo­ra i vrsta po­da­ta­ka na ko­je na­ila­zi­mo, kao što su: IM­SI (International Mobile Subscriber Identity), ko­ri­snički bro­je­vi, lis­ta po­zi­va, lis­ta SMS po­ru­ka, lis­ta kon­ta­ka­ta, IMEI (International Mobile Equipment Identity), sis­tem da­to­te­ka, mu­zi­ka, fo­to­gra­fi­je, vi­deo‑snim­ci…

mobile-forensicsU­zmi­mo kao pri­mer di­gi­tal­nu fo­ren­zičku ana­li­zu gru­pe di­le­ra nar­ko­ti­ka od ko­jih je odu­zet veći broj te­le­fo­na, kao i mno­go veći broj SIM kar­ti­ca.

Sli­ka pri­ka­zu­je kom­plek­snost po­da­ta­ka ve­za­nih za međuso­bnu ko­mu­ni­ka­ci­ju i o­gro­man broj os­tva­re­nih kon­ta­ka­ta. Do­daj­mo to­me sve os­ta­le mo­guće po­dat­ke i ko­re­la­ci­je u re­la­tiv­no ma­loj gru­pi te­le­fo­na i SIM kar­ti­ca i sha­tićemo ko­li­ko je slo­že­nop na­pra­vi­ti sud­ski pri­hva­tlji­vu fo­ren­zičku di­gi­tal­nu ana­li­zu mo­bil­nih te­le­fo­na. S ob­zi­rom na to da je da je u re­dov­nom is­tra­žnom pos­tup­ku odu­zi­ma­nje mo­bil­nog te­le­fo­na osum­njičenog kao do­ka­znog ma­te­ri­ja­la pos­ta­lo re­dov­no, mo­že­mo sa­mo za­mi­sli­ti ko­li­ko je ve­li­ki saj­ber­pros­tor svih tre­nu­tno odu­ze­tih mo­bil­nih te­le­fo­na ko­ji na ne­ki način pred­stav­lja­ju do­ka­zni ma­te­ri­jal.

Sav­re­me­na fo­ren­zička ana­li­za mo­bil­nih te­le­fo­na mo­ra da se za­sni­va na ala­ti­ma ko­ji će omo­gućiti is­tra­ži­te­lji­ma brzo, efi­ka­sno i je­fti­no do­bi­ja­nje oba­ve­štaj­nih po­da­ta­ka i po­tre­bnih do­ka­za iz mo­bil­nih te­le­fo­na i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­onih mre­ža. Teh­no­lo­gi­ja tre­ba da omo­gući ot­kri­va­nje kri­tičnih ino­frma­ci­ja iz kom­plek­snog spek­tra mo­gućih na ana­li­zi­ra­nim me­di­ji­ma. Sav­re­me­ni ala­ti tre­ba da omo­guće ko­rišćenje za is­tra­ži­va­nje je­dne je­di­ni­ce ili hi­lja­du je­di­ni­ca u is­to vre­me. Va­žno je da se mo­že auto­mat­ski pro­ce­si­ra­ti ve­li­ka ko­ličina te­le­ko­mu­ni­ka­ci­onih po­da­ta­ka i omo­gućiti pris­tup tim po­da­ci­ma u re­al­nom vre­me­nu. Ana­li­za tre­ba da bu­de ta­kva da se ne tro­ši mno­go vre­me­na na ma­ni­pu­la­ci­ju po­da­ci­ma i od­ba­ci­va­nje ne­po­tre­bnih in­for­ma­ci­ja, da se omo­gući lak pris­tup naj­bi­tni­jim in­for­ma­ci­ja­ma, kao što su bro­je­vi, SMS po­ru­ke, kon­tak­ti i sli­ke, s mo­gućnošću ana­li­ze kom­ple­tne ko­re­la­ci­one sli­ke po­da­ta­ka.

Glav­ne ka­rak­te­ris­ti­ke efi­ka­snog fo­ren­zičkog ala­ta za ana­li­zu mo­bil­nih plat­for­mi su:

 • Ne­ma posebne po­tre­be za sis­tem­skom in­te­gra­ci­jom
 • Bez ma­nu­el­nog čišćenja po­da­ta­ka – auto­mat­ska o­bra­da
 • Mre­že se ge­ne­ri­šu auto­mat­ski
 • Ko­re­la­ci­ona sli­ka svih po­da­ta­ka, ne sa­mo od slučaja do slučaja
 • Mo­gućnost bi­ra­nja in­ter­ven­ci­je nad kon­kre­tnim bro­je­vi­ma odnosno ve­za­ma
 • Kon­tak­ti, bro­je­vi, ime­na, po­ru­ke i sli­ke pot­pu­no se pre­tra­žu­ju i auto­mat­ski kla­si­fi­ku­ju
 • Po­tre­ba za pro­ve­rom zem­lje, tre­ba da je in­te­gri­sa­na s ma­pi­ra­njem svih bro­je­va po zo­na­ma, zem­lja­ma i o­blas­ti­ma
 •  Gru­pi­sa­nje, ana­li­za mre­že i vir­tu­el­na in­te­rak­ci­ja, ja­san pre­gled po­ten­ci­jal­ne kri­vične za­je­dni­ce, or­ga­ni­zo­va­ne gru­pe i slično
 • Stan­dar­dno i­zve­šta­va­nje u tek­stu­al­nom for­ma­tu sa mo­gućnošću i­zvo­za u ra­zne dru­ge for­ma­te
 • La­ka in­sta­la­ci­ja so­ftve­ra na stan­dar­dne računa­re
 •  U­šte­da vre­me­na na pre­uzi­ma­nju i sla­nju po­da­ta­ka
 • Ob­zi­rom na o­grom­nu kol­ičinu po­da­ta­ka, slo­že­nost i du­go­traj­nost sud­skih pos­tu­pa­ka, po­tre­bu za čuva­njem i dis­tri­bu­ci­ju ve­li­kog bro­ja ra­zličitih sa­drža­ja po stro­go kon­tro­li­sa­nim pro­ce­du­ra­ma, va­žno je da, uz ala­te sav­re­me­ne fo­ren­zičke la­bo­ra­to­ri­je za vi­so­ko­te­hno­lo­ški kri­mi­nal, i is­tra­žni or­ga­ni ima­ju kva­li­te­tan so­ftver za u­prav­lja­nje, o­bra­du, ana­li­zu, ar­hi­vi­ra­nje i dis­tri­bu­ci­ju po­da­ta­ka, ka­ko mo­bil­nih ta­ko i kla­sičnih di­gi­tal­nih uređaja.

Fo­ren­zi­ka di­gi­tal­nih slika

Sav­re­me­ni so­ftve­ri za fo­ren­zičku ana­li­zu di­gi­tal­nih sli­ka u­glav­nom ko­ris­te me­to­du Sensor Patern Noise da iden­ti­fi­ku­ju i­zvor­nu je­di­ni­cu ko­ja je ge­ne­ri­sa­la sli­ku. Na ba­zi pri­ro­dnih izo­bličenja i ne­sav­rše­nos­ti ko­ji nas­ta­ju u elek­tron­skim kom­po­nen­ta­ma di­gi­tal­ne ka­me­re, ra­zličitih ose­tlji­vos­ti pik­se­la na sve­tlost, omo­gućava­ju pos­to­ja­nje ro­bu­snog spe­ci­fičnog otis­ka sva­ke od je­di­ni­ca. Na taj način, sva­ki po­je­di­načni di­gi­tal­ni uređaj na ba­zi CCD čipa ima sop­stve­ni „oti­sak prsta“ ili „DNK se­kven­cu“ de­tek­to­va­nu iz šu­ma, ko­ji ge­ne­ri­še pot­pu­no slučaj­no, na o­sno­vu ko­je se je­dno­značno utvrđuje po­re­klo fo­to­gra­fi­je. Kva­li­te­tan. sav­re­men so­ftver i me­to­do­lo­gi­ja za fo­ren­zičku ana­li­zu sli­ke, uz go­to­vo 100% us­pe­ha pri iden­ti­fi­ko­va­nju uređaja, mo­že da is­ko­ris­ti je­dnu je­di­nu fo­to­gra­fi­ja za ana­li­zu.

Pro­fe­si­ona­lan i kva­li­te­tan so­ftver tre­ba da bu­de pri­men­ljiv na sve ka­me­re, mo­bil­ne te­le­fo­ne ili ske­ne­re. Tre­ba­lo bi da de­tek­tu­je sve ka­me­re svet­skih pro­i­zvođača i što veći pro­ce­nat mo­bil­nih te­le­fo­na s ka­me­ra­ma, u­ključujući pa­me­tne te­le­fo­ne i ta­blet računa­re.

Pre­vas­ho­dna pri­me­na soft­ve­ra za di­gi­tal­nu fo­ren­zi­ku fo­to­gra­fi­ja i sni­ma­ka tre­ba da obe­zbe­di:
fp

 • Do­ka­zi­va­nje in­te­lek­tu­al­nih pra­va i ot­kri­va­nje ne­ov­laš­ćenog ko­pi­ra­nja konkretnih di­gi­tal­nih sli­ka
 • Do­ka­zi­va­nje vla­sni­štva i for­mi­ra­nje di­gi­tal­nog ma­te­ri­ja­la za sud, kri­mi­nal­na i te­ro­ris­tička is­tra­ži­va­nja, do­ka­zi­va­nje pe­do­fi­li­je, dečje por­no­gra­fi­je i omo­gućavanje potrebnih in­spek­cij­skih is­tra­ži­va­nja
 • Do­kaz o ra­zme­ni sa­drža­ja i upo­tre­bi sadržaja u ko­mer­ci­jal­ne svrhe
 • Do­kaz o ra­zme­ni sa­drža­ja i upo­tre­bu pri kri­mi­nal­nim i te­ro­ris­tičkim is­tra­ži­va­nji­ma
 • De­tek­ci­ju mre­ža ko­je dis­tri­bu­ira­ju sli­ke, u ko­mer­ci­jal­ne ili ile­gal­ne svrhe.

So­ftver za di­gi­tal­nu fo­ren­zi­ku sli­ka i sni­ma­ka tre­ba pre svega da alo­ci­ra sli­ku iz sku­pa sli­ka, de­tek­tu­je je­di­ni­cu ko­ja je ge­ne­ri­sa­la sli­ku, uka­že na to da je vi­še sli­ka ge­ne­ri­sa­la je­dna je­di­ni­ca ili da iz sku­pa sli­ka i­zvrši dis­tri­bu­ci­ju sli­ka pre­ma i­zvor­nim je­dni­ca­ma.

Pre sve­ga ne­ko­li­ko ne­de­lja, prvi put u sve­tu je do­ka­zan slučaj pe­do­fi­li­je i do­ne­ta je pre­su­da na o­sno­vu di­gi­tal­ne fo­ren­zičke ana­li­ze sli­ka i sni­ma­ka sav­re­me­nim so­ftve­rom za ana­li­zu bri­tan­ske kom­pa­ni­je Forensic Pathways. To­kom is­tra­ge, od osum­njičenog je odu­ze­to pet te­le­fo­na i je­dan hard‑disk, na ko­ji­ma je pro­nađeno vi­še od 650.000 fo­to­gra­fi­ja. Ana­li­zom sli­ka pro­nađenih u te­le­fo­ni­ma i na hard‑dis­ku ne­dvo­smi­sle­no je utvrđeno da su in­kri­mi­sa­ne fo­to­gra­fi­je i snim­ci pe­do­fi­li­je načinje­ni u­pra­vo te­le­fo­ni­ma ko­ji pri­pa­da­ju osum­njičenom. Osum­njičeni, ko­ji je tvdrio da je sve te fo­to­gra­fi­je ne­ko uba­cio u nje­go­ve uređaje pu­tem In­ter­ne­ta, na­kon suočava­nja sa sud­skim ve­šta­kom i re­zul­ta­ti­ma ana­li­ze urađene FPA so­ftve­rom, pri­znao je na­vo­de op­tu­žni­ce i ne­pra­vo­sna­žno je osuđen na du­go­go­di­šnju ka­znu za­tvo­ra. Očeku­je se da pre­su­da bu­de potvrđena i pra­vo­sna­žna počet­kom ju­la, čime bi ovaj slučaj ušao i for­mal­no u is­to­ri­ju kao prvi ta­kve vrste.

Mr Zoran Živković, dipl.inž
Predsednik društva za informacionu bezbednost Srbije

Tekst je objavljen u magazinu PC Press 17. jula 2014. godine. Možete ga pročitati i na njihovom sajtu.

Kompanija Towers Net upisana u Registar ponuđača APR-a

Kompanija Towers Net je upisana Registar ponuđača Agencije za privredne registre Republike Srbije, 23.11.2015. godine.

Registar ponuđača je jedinstvena, centralna, elektronska i javna baza podataka o preduzetnicima i pravnim licima koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, propisane članom 75. stav 1. tač.1) do 4) Zakona o javnim nabavkama.

Lice upisano u Registar ponuđača nije dužno da prilikom podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, propisane članom 75. stav 1. tač.1) do 3), Zakona o javnim nabavkama.

Ukoliko želite možete preuzeti rešenje Agencije za privredne registre:
Odluka o upisu u registar ponuđača